14 Feb ’23 | try-out ‘hear, Hear…LISTEN!’ – De Thomaskerk | Amsterdam

TRY-OUT ‘hear, Hear…LISTEN!’, feat. Claron McFadden

De Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36 Amsterdam (NL) free lunch concert, info