23 Mar ’23 | try-out ‘hear, Hear…LISTEN!’ – Cultuurschip Thor | Zwolle

TRY-OUT ‘Hear, Hear…LISTEN!’, feat. Claron McFadden

Cultuurschip Thor, t.o. Pletterstraat 24, Zwolle (NL), info & tickets