Sat 1 July Instore ‘Tagelyk’ van der Velde Boeken | Leeuwarden (15:30)